NEVER EVER GIVE UP!!!

Wednesday, August 19, 2015

PROJEK TAFSIR AL-FATIHAH : Merasai Makna Al-Hamdulillah Didalam Surah Al-Fatihah.


A.     A.     MAKSUD : “Alhamdu”  bermaksud puji-pujian yang sempurna.[1]
B.      FAEDAH MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAH
Allah Meredhai Orang Yang Mengucapkan Alhamdulillah  Ketika Makan.
TERJEMAHAN : Sesungguhnya Allah readha kepada hambanya yang makan makanannya kemudian mengucapakan pujian padanya atau meminum minumannya kemudian mengucapkan pujian padanya.[2]

C.      TAFSIR
1.      Perkataan (ßôJysø9$# ¬!) merupakan pujian yang cukup besar kepada Allah s.w.t.
2.      Ia merupakan salah satu ajaran Allah s.w.t kepada hambanya bagaimana tatacara berdoa yang betul. Seperti mana yang kita dapat lihat pada ayat-ayat terakhir, kita memohon doa agar ditunjukkan hidayah oleh Allah s.w.t. Jesteru salah satu tatacara berdoa adalah memulakan puji pujian kepada Allah s.w.t.

3.      Allah s.w.t selayaknya dipuji sebegitu hebat oleh kita sebagai hambanya. Lihatlah diri kita bermula hari kita dilahirkan sehingga kini. Terlalu banyak kurnian yang Allah berikan kepada kita. Bahkah melebihi impian kita dikala kecil dahulu. Sesuatu yang amat kita tidak sangka bukan? Jesteru itu, selayaknya kita mensyukuri segala nikmat Allah ini.. Persoalannya bagaimanakah caranya.
4.      Ayat selepas (ßôJysø9$# ¬!) memberi mesej yang amat jelas tatacara untuk mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan memperkukuhkan aqidah kepada Allah s.w.t. Kerana itu kita dapat lihat ayat selepasnya kesemuanya menceritakan berkaitan aqidah dan sifat-sifat Allah yang utama.

5.      Dalam menjaga aqidah yang sahih ini, satu pantang larang yang perlu dijaga oleh seorang muslim iaitu mengelakkan diri daripada perbuatan Syirik. Sesungguhnya, tidak ada kemurkaan yang lebih dimarahi oleh Allah s.w.t selain syirikan padanya. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Maidah : 72 :-

`tB õ8ÎŽô³ç «!$$Î/ ôs)sù tP§ym ª!$# Ïmøn=tã sp¨Yyfø9$# çm1urù'tBur â$¨Y9$# (
TERJEMAHAN : Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka.

6.      Salah satu cara lain,  kita dapat mensyukuri nikmat Allah ialah menjauhi diri kita dari segala larangan dan maksiat kepada Allah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, boleh sahaja Allah tarik dengan sekelip mata hanya kerana kesan dosa-dosa seharian kita. Seperti mana firman Allah s.w.t : -

y7Ï9ºsŒ  cr'Î/ ©!$# öNs9 à7tƒ #ZŽÉitóãB ºpyJ÷èÏoR $ygyJyè÷Rr& 4n?tã BQöqs% 4Ó®Lym (#rçŽÉitóム$tB öNÍkŦàÿRr'Î/   žcr&ur ©!$# ììÏJy ÒOŠÎ=tæ ÇÎÌÈ  
TERJEMAHAN : (siksaan) Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.


[1] . Al-Qurtubi
[2] . Hadist Riwayat Muslim.

0 comments :